algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verhuur

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen de huurder en Tipiskamperen en zijn een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst. Neem daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel Tipiskamperen als de huurder vinden hierin de wederzijdse rechten en plichten.

1. Algemeen

 1. Tipiskamperen (in het vervolg: verhuurder) verplicht zich ertoe dat de tipitent op het overeengekomen aankomsttijdstip op de afgesproken locatie in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.
 2. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht de richtlijnen van verhuurder en de algemene voorwaarden voor verhuur na te leven.
 3. De huurder verplicht zich ertoe de tipitent en inrichting en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 4. De huurder verplicht zich ertoe de regels van het kampeerterrein te respecteren.

2. Huursom

 1. Inbegrepen in de huursom zijn de in de boekingsbevestiging genoemde zaken, zoals de inrichting, accessoires, de reiskosten van verhuurder tot <50 km van Groningen en eventueel de kosten van het kampeerterrein.
 2. Reiskosten die de verhuurder maakt door het opzetten van een tipitent vanaf > 50 km van Groningen worden apart zichtbaar in rekening gebracht en maken deel uit van de totale huursom.

3. Borgsom

 1. De borgsom bedraagt 50 euro.
 2. Binnen 2 weken na afloop van de huurperiode wordt de borgsom teruggestort mits er geen schade of vermissingen zijn.

4. Reservering, boeking en betaling

 1. Reserveringen kunnen zowel telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op de website worden gedaan. Verhuurder verzendt vervolgens per e-mail een offerte. Deze offerte bevat informatie over de prijs, huurperiode, locatie en inrichting. Tevens worden de algemene voorwaarden en een inventarislijst meegezonden.
 2. Nadat de (aan)betaling van de huursom en de borgsom is bijgeschreven op de bankrekening van de verhuurder is sprake van een definitieve boeking en wordt door verhuurder via e-mail een boekingsbevestiging verzonden. Annuleringen die hierna plaatsvinden zijn alleen mogelijk conform artikel 5 van deze voorwaarden.

 5. Annulering

 1. Bij annulering tot 4 weken voorafgaand aan de huurperiode wordt de huursom en borg terugbetaald, waarop €50 aan annuleringskosten per verhuurde tipi  wordt ingehouden. Voor zover er reiskosten in rekening zijn gebracht wordt dit volledig terugbetaald. Ook de toeristenbelasting wordt volledig terugbetaald. De door verhuurder gemaakte kosten voor het kampeerterrein worden alleen terugbetaald indien de annuleringsvoorwaarden van het betreffende kampeerterrein dit mogelijk maakt.
 2. Bij annulering tussen 4 weken en 1 week voorafgaand aan de huurperiode wordt 50% van de huursom, en de volledige borgsom terugbetaald. Voor zover er reiskosten in rekening zijn gebracht wordt dit volledig terugbetaald. Ook de toeristenbelasting wordt volledig terugbetaald. De door verhuurder gemaakte kosten voor het kampeerterrein worden alleen terugbetaald indien de annuleringsvoorwaarden van het betreffende kampeerterrein dit mogelijk maakt.
 3. Bij annulering binnen één week voorafgaand aan de huurperiode vindt er geen restitutie van de huursom plaats. De volledige borgsom, de toeristenbelasting en de eventueel in rekening gebrachte reiskosten wordt in dat geval wel terugbetaald. De door verhuurder gemaakte kosten voor het kampeerterrein worden alleen terugbetaald indien de annuleringsvoorwaarden van het betreffende kampeerterrein dit mogelijk maakt.
 4. Verhuurder heeft het recht bij de verwachting van extreem weer (code oranje van het KNMI) de boeking te annuleren. In dat geval wordt de volledige borg en de totale huursom terugbetaald.
 5. Indien verhuurder de gereserveerde tipitent, inventaris of de afgesproken kampeerplek niet kan aanbieden, dan krijgt de huurder hiervan direct bericht. De huurder krijgt ook een passend alternatief aangeboden, zonder verhoging van de huursom. Indien de huurder hiervan geen gebruik wil maken, zal verhuurder binnen 2 weken na annuleringsdatum de betaalde huursom inclusief borg terugbetalen.

6. Wijziging en verlenging huurperiode

 1. Tot 4 weken voordat de afgesproken huurperiode ingaat kan zonder kosten de huurperiode worden gewijzigd naar een andere periode. De door verhuurder gemaakte kosten voor het kampeerterrein worden alleen terugbetaald indien de annuleringsvoorwaarden van het betreffende kampeerterrein dit mogelijk maakt en de overnachtingskosten voor de nieuwe huurperiode van het kampeerterrein worden in rekening gebracht van de huurder.
 2. Indien de huurperiode wordt gewijzigd tot 1 week voordat de huurperiode ingaat is de huurder een bedrag van 50 euro per verhuurde tipi verschuldigd. De door verhuurder gemaakte kosten voor het kampeerterrein worden alleen terugbetaald indien de annuleringsvoorwaarden van het betreffende kampeerterrein dit mogelijk maakt en de overnachtingskosten voor de nieuwe huurperiode van het kampeerterrein worden in rekening gebracht van de huurder.
 3. In de laatste week is wijziging van de huurperiode in principe niet meer mogelijk. Tot 24 uur voordat de huurperiode ingaat kan alleen in zeer bijzondere omstandigheden , na overleg tussen huurder en verhuurder, door verhuurder het besluit genomen worden om de huurperiode te wijzigen.  De door verhuurder gemaakte kosten voor het kampeerterrein worden alleen terugbetaald indien de annuleringsvoorwaarden van het betreffende kampeerterrein dit mogelijk maakt en de overnachtingskosten voor de nieuwe huurperiode van het kampeerterrein worden in rekening gebracht van de huurder.
 4. Verlenging van de huurperiode is (tegen meerprijs) in overleg mogelijk.

7. Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor door de huurder of medehuurders opgelopen letsel, geleden schade, verlies en/of diefstal van goederen tijdens en ten gevolge van het verblijf in en rondom de tipitent, door welke oorzaak dan ook.
 2. Het in het vorige lid gestelde gaat niet op in het geval van schade en letsel als gevolg van opzet of grove schuld van de verhuurder.
 3. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing aan de tipitent, inventaris en of meubilair, die tijdens het verblijf is ontstaan, tenzij de huurder aannemelijk maakt dat de schade hem, dan wel zijn medehuurder, dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond de tipitent bevinden, niet kan worden toegerekend.
 4. Verhuurder behoudt het zich het recht voor dat schade aan of vermissing van de tipitent, inventaris en/of meubilair middels de borg en/of WA-verzekering van de huurder voor rekening van de huurder wordt hersteld.
 5. Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

8. Instructie veilig gebruik

 1. Bij aankomst in de tipitent verplicht de huurder zich ertoe de informatie over de tipitent en de meegeleverde accessoires zorgvuldig door te lezen en de aanwijzingen op te volgen. Het aansteken van de kachel en olielampen wordt uitgelegd en er wordt gewezen op de veiligheidsrisico’s van het gebruik van houtkachel.
 2. De huurder stelt de medegebruikers van de tipitent op de hoogte van de verstrekte informatie om een veilig en comfortabel gebruik te garanderen.

9. Onderhuur

 1. Het is de huurder niet toegestaan om de tipitent en inrichting aan anderen in gebruik af te staan of onder te verhuren tijdens de huurperiode. Wanneer de hoofdhuurder verhinderd is, kan de boeking door iemand anders worden overgenomen. Indien de huurder de  reservering wilt laten overnemen dan moet dit per e-mail of telefonisch aan verhuurder worden doorgegeven.

10. Verplaatsen tipitent en toebehoren

 1. Indien de tipitent door de verhuurder is geplaatst mogen de scheerlijnen, stokken en haringen niet zonder zijn toestemming worden verwijderd of verplaatst.
 2. Het zogenaamde klompenhok mag de huurder naar eigen inzicht aan- of afritsen.
 3. Ook de tarp (luifel) mag de huurder naar eigen idee verplaatsen.

11. Extreem weer

 1. Om ongelukken en schade te voorkomen mag in geval van zware storm (vanaf windkracht 9) geen gebruik gemaakt worden van de tipitent.
 2. Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij verwachting van extreem weer (code oranje KNMI) de tipitent af te breken. In die gevallen krijgt de huurder restitutie van een gedeelte van de huursom (afhankelijk van de lengte van de niet genoten huurperiode)

12. Locatie

 1. In de boekingsbevestiging is opgenomen waar de tipitent wordt neergezet. Indien dit een regulier kampeerterrein betreft wordt in onderling overleg afgesproken wie de reservering regelt.
 2. Indien de huurder er voor kiest om de tipitent buiten reguliere kampeerterreinen te plaatsen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een geschikte locatie waar de tipitent legaal kan worden neergezet.
 3. Een geschikte plek is groot genoeg (de tipitent heeft een diameter van 5 meter en een hoogte van 3,5 meter), heeft voldoende mogelijkheden om haringen in de grond te bevestigen en bevindt zich niet boven ondergrondse leidingen of bedradingen of onder bovengrondse bedradingen.
 4. Indien de tipitent op privéterrein zal komen te staan is altijd toestemming van de eigenaar nodig.
 5. Indien de tipitent op last van eigenaar of gemeente, provincie of waterschap moet worden verwijderd of verplaatst moet de verhuurder onmiddellijk hiervan op de hoogte gesteld worden.

13. Verlichting

 1. De olielampen mogen in de tipitent bevestigd worden aan de schoorsteenhaak. De olielampen mogen niet aan de banden langs het tentdoek bevestigd worden of op de kachel worden geplaatst in verband met brandgevaar.
 2. De lampen mogen in verband met brandgevaar alleen buiten de tipitent gevuld worden met de door verhuurder beschikbaar gestelde brandstof.
 3. Kaarsen en waxinelichtjes zijn alleen toegestaan met door verhuurder beschikbaar gestelde houders en moeten in verband met brand- en schroeigevaar minimaal 1 meter van het tentdoek verwijderd blijven.

14. Houtkachel

 1. Lees voor het aansteken van de houtkachel de meegeleverde stookinstructie aandachtig door.
 2. Het aanmaken van de houtkachel mag alleen met door verhuurder beschikbaar gestelde aanmaakblokjes en aanmaakhout.
 3. Het gebruik van papier (en vloeibare brandstoffen!)  is niet toegestaan aangezien door neerslag van brandende deeltjes uit de schoorsteen deze de buitenkant van de tipitent kunnen beschadigen.
 4. Gebruik voor het aanmaken en bijvullen van de houtkachel altijd de vuurvaste handschoenen en kachelpook.
 5. In de houtkachel mag alleen droog hout gestookt worden (vochtpercentage <18%) Dit hout wordt geleverd door de verhuurder. Alleen in overleg kan hiervan worden afgeweken. Het gebruik van ongeschikt hout (bv onvoldoende gedroogd of gebruik van ongeschikte houtsoorten) kan schadelijk voor de gezondheid zijn en kan schade doen ontstaan aan de tipitent.
 6. Als de houtkachel in gebruik is moet er voldoende geventileerd worden. Een hoekje openritsen van de voordeur is voldoende.
 7. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan als de houtkachel in gebruik is.
 8. Kinderen onder de 18 mogen de houtkachel niet aansteken of bijvullen.
 9. Zorg dat alle materialen minstens 50 cm van de kachel en schoorstok geplaatst worden in verband met risico van schroeien of vlamvatten. .
 10. Het vuur in de houtkachel laten uitbranden voordat iedereen gaat slapen.
 11. Bij sommige weersomstandigheden kan de rook uit de schoorsteen overlast voor de omgeving veroorzaken. Indien andere kampeerders aangeven hier last van te hebben de kachel niet gebruiken.

15. Versiering

 1. Versieringen welke in of buiten de tipitent worden opgehangen, zoals crêpepapier en papieren slingers en vlaggetjes, dienen zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek of de luifel veroorzaken.
 2. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en diens constructie, alsmede het ophangen van materiaal door middel van nietjes of plakband is niet toegestaan.

16. Bewoning en bezoek

 1. Overnachting van bezoekers is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder en na betaling van de extra kosten die door de campingeigenaar worden gerekend.

17. Huisdieren

 1. Aanwezigheid van huisdieren is alleen na overleg toegestaan in de tipitent.
 2. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door de huisdieren aan tipitent of inrichting.

18. Minimum leeftijd

 1. De (hoofd)huurder dient minimaal 21 jaar oud te zijn.

19. Roken

 1. Het is verboden om in de tipitent te roken.

20. Vertrek en Eindschoonmaak

 1. Bij vertrek wordt verwacht dat de tipitent veegschoon wordt achtergelaten. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor eindschoonmaak.
 2. Ook de keukeninventaris, bestek, borden etc. en de pannen en ketels moeten schoon worden achtergelaten.
 3. De asresten in de houtkachel laten liggen.

21. Klachten

 1. Indien de huurder een klacht heeft over tipitent, de inventaris of de kampeerplek dan graag zo spoedig mogelijk contact opnemen met de verhuurder zodat verhuurder in staat is de klacht onmiddellijk op te lossen.
 2. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dient de klacht uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij verhuurder te worden ingediend met foto’s en/of ander bewijsmateriaal. Klachten later ingediend worden niet in behandeling genomen.

22. Privacy

 1. Door het maken van een boeking wordt de huurder opgenomen in ons adressenbestand. Verhuurder verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De gegevens worden alleen gebruikt om de status van de reservering en betaling bij te kunnen houden en om de nodige gegevens toe te zenden en voor het verzenden van een nieuwsbrief.
 2. Als huurder geen prijs stelt om in het adressenbestand te worden opgenomen en geen prijs stelt op het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan dat aan verhuurder worden doorgegeven. De gegevens worden dan uit het bestand verwijderd.

 

 

verhuur tipitenten